Biografie Kardinaal Danneels

Godfried Danneels werd op 4 juni 1933 geboren in het West-Vlaamse Kanegem, als oudste telg in een gezin met zes kinderen. Na zijn middelbare studies aan het diocesaan college in Tielt trok hij naar het grootseminarie van Brugge om er zich voor te bereiden op het priesterschap. Van 1951 tot 1954 werd hij naar Leuven gezonden, waar hij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte het diploma behaalde van licentiaat in de Thomistische wijsbegeerte. Daarna studeerde hij verder in Rome, waar hij aan de Gregoriaanse Universiteit in 1961 het doctoraat in de theologie behaalde. Ondertussen was hij op 17 augustus 1957 in zijn geboortedorp tot priester gewijd.
Tussen 1959 en 1969 was hij professor in de liturgie en de sacramentenleer aan het grootseminarie van Brugge, waar hij al op 26-jarige leeftijd tot geestelijk directeur werd benoemd. Van 1969 tot 1977 was hij docent in de liturgie en de sacramenten aan de theologische faculteit van de KU Leuven. Als professor in Brugge en in Leuven publiceerde hij heel wat artikelen in diverse theologische tijdschriften. Hij schreef ook veel voor het toenmalige Belgische episcopaat. Zijn radio-uitzendingen en brochures maakten hem bij het brede publiek bekend. Bovendien speelde hij een actieve rol in de implementatie van de concilieconstitutie Sacrosanctum Concilium (1963), een document geheel gewijd aan de liturgie en tevens de eerste vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie. Met dat document wilde het concilie de in het begin van de twintigste eeuw op gang gebrachte liturgische vernieuwing in alle geledingen van de Kerk laten doordringen. Minder bekend is dat Godfried Danneels nauw betrokken was bij de gesprekken tussen Nederland en Vlaanderen om ook in onze contreien aan dit conciliedocument de gepaste aandacht en invulling te geven.

MECHELEN-BRUSSEL

Op 4 november 1977 werd hij door paus Paulus VI tot bisschop van Antwerpen benoemd als opvolger van monseigneur Jules Daem, de eerste bisschop van het nieuw opgerichte bisdom. Op 18 december van datzelfde jaar werd hij door kardinaal Leo-Jozef Suenens tot bisschop gewijd. Als bisschop van Antwerpen besteedde monseigneur Danneels ruime aandacht aan de geestelijke en de pastorale begeleiding van priesters, diakens, pastoraal werksters en werkers, aan de spirituele vernieuwing en aan de samenwerking tussen priesters en leken. Hij schreef er zijn eerste pastorale brief.

Nauwelijks ingewerkt in het bisdom Antwerpen, werd hij in december 1979 door paus Joannes Paulus II benoemd tot opvolger van kardinaal Suenens, die de leeftijd van 75 jaar had bereikt. Godfried Danneels werd op 4 januari 1980 geïnstalleerd als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie. De paus vroeg hem datzelfde jaar om samen met kardinaal Willebrands de buitengewone Synode voor te zitten die in Rome gehouden werd met de bisschoppen van Nederland (14 tot 31 januari 1980), waar de Kerk op dat ogenblik te kampen had met een zware gezagscrisis en ernstige verdeeldheid tussen een conservatief en een progressief kamp. Zijn bemiddelende rol leverde monseigneur Danneels zowel in Rome, als in Nederland respect en waardering op.

SYNODE

Aartsbisschop Danneels werd op 2 februari 1983 kardinaal gecreëerd. Als kardinaal zou hij op internationaal vlak het kerkelijk gezicht van de Belgische kerkprovincie worden. Zo vertegenwoordigde hij de Belgische bisschoppen op de meeste synodes die vanaf 1980 in Rome gehouden werden. In 1985 werd hij benoemd tot relator van de buitengewone Synode naar aanleiding van 20 jaar Vaticanum II. Samen met Walter Kasper – nu kardinaal en voorzitter van de Pauselijke raad voor de eenheid – was kardinaal Danneels auteur van het eindrapport, een werk dat hem internationaal blijvend aanzien opleverde. Tijdens de Bisschoppensynode van 2001 werd hij opnieuw verkozen als lid van het permanent secretariaat van de Synode. Zijn interventie op die bisschoppensynode behoorde tot een van de opmerkelijkste en ging in binnen- en buitenland niet ongemerkt voorbij.
Als kardinaal is Danneels goed vertrouwd met het reilen en zeilen in Rome. Zo werd hij in juni 1978 lid van de Romeinse Congregatie voor de geloofsleer tot november 1996. Hij zetelde ook in de Congregatie voor de bisschoppen, de Congregatie voor de clerus, de Raad voor de openbare aangelegenheden in de Kerk en in het Secretariaat voor de niet-gelovigen. Hij is lid van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de Congregatie voor de Oosterse Kerken, van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs en de Congregatie voor de Riten en de Sacramenten.
Van 1990 tot juni 1999 was hij daarenboven internationaal voorzitter van Pax Christi. In die hoedanigheid bezocht hij heel wat landen in Afrika. Het lot van zwart Afrika ligt de kardinaal dan ook na aan het hart. Momenteel is hij co-president van de ‘World Conference on Religion and Peace' (WCRP). Sedert 1980 was hij achtereenvolgens ook nog vicaris van de Belgische Strijdkrachten en vanaf 1987 bisschop van het legerbisdom.

In april 2005 onderbrak kardinaal Danneels een eerste officieel bezoek aan China wegens het overlijden van paus Joannes Paulus II. Als kiesgerechtigde kardinaal nam hij enkele weken later in Rome deel aan het conclaaf dat op 19 april 2005 kardinaal Joseph Ratzinger koos als paus Benedictus XVI. Samen met een delegatie van Belgische bisschoppen en priesters ondernam de kardinaal begin april 2008 voor de tweede keer een pastoraal bezoek aan China.
In de lijn van de Mechelse tradities zette kardinaal Danneels de oecumenische contacten verder. Kardinaal Mercier patroneerde van 1921 tot 1926 de Mechelse gesprekken, een eerste dialoog tussen anglicanen en katholieken. Sedertdien zijn er regelmatige ontmoetingen, onder meer tussen het anglicaanse aartsbisdom York en het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Mede omdat kardinaal Mercier er begraven ligt, wordt de Mechelse kathedraal regelmatig bezocht door oecumenische delegaties en worden er oecumenische gebedsdiensten georganiseerd.

EVANGELISATIE

Twee keer per jaar – in de aanloop naar Pasen en Kerstmis – publiceert kardinaal Danneels een pastorale brief die op tienduizenden exemplaren verschijnt en waarvan sommige in meerdere talen vertaald werden. Die publicaties bieden hem de kans om pastorale, maatschappelijke en spirituele uitdagingen op een directe wijze aan een breed publiek te communiceren. In 1995 is voor het eerst ook een videoproductie gerealiseerd op basis van zijn paasboodschap: Afscheid nemen. Leven met onmacht. In 1998 volgde een tweede videoproductie op basis van de brochure Vergeten en vergeven. Zijn gedreven inzet voor evangelisatie loopt ook als een rode draad door zijn deelnames aan diverse initiatieven in zowel binnen-, als buitenland.
Als bisschopsleuze koos Danneels destijds voor ‘Apparuit humanitas Dei nostri’ – ‘Verschenen is de menslievendheid van onze God’ (Titus 3, 4). Die spreuk houdt een pleidooi in voor een authentiek christelijk humanisme. Het christendom verheugt zich in de menswording van Gods Zoon en wil alle menselijke waarden bevorderen: religie, wetenschap, cultuur en geestelijke gezondheid. Niet toevallig zijn het precies die domeinen waarin de kardinaal zich heeft onderscheiden in al zijn activiteiten, lezingen en publicaties. Ook in zijn tussenkomsten tijdens de bisschoppensynodes is de dialoog met de hedendaagse cultuur een constante. Zijn grote belangstelling voor kunst kwam recent nog tot uiting toen hij het initiatief nam voor een tentoonstelling met werken van de Franse kunstenaar Arcabas en door zijn medewerking aan een kunstalbum met litho's van père Kim. In het kader van 450 jaar aartsbisdom exposeerde hij zijn kunstverzameling. Dat kardinaal Danneels ook een groot liefhebber is van uiteenlopende muziekgenres, is algemeen gekend.

PASTORAAL LEVEN

Ondanks zijn drukke – vaak internationale – agenda waakt de kardinaal erover dat hij voldoende oog heeft voor het concrete pastorale leven in zijn bisdom. Daartoe blijft hij zoveel als mogelijk aanspreekbaar en tracht hij op de meest uiteenlopende manieren tussen de gelovigen aanwezig te zijn. Naast bezoeken aan parochies en diverse bijeenkomsten, houdt de kardinaal in het bisschopshuis ook tweemaal per jaar gespreksavonden voor volwassenen. Tijdens die ontmoetingen poogt hij de hartslag van het concrete leven te voelen en er zijn eigen gedachten naast te leggen. Jaarlijks organiseert hij in Leuven ook een reeks Bijbel- en gespreksavonden voor jongeren.
In september 2002 ontving kardinaal Danneels een eredoctoraat van de Theologische Faculteit van Tilburg (Nederland), ‘om zijn bijzondere en zeer gewaardeerde verdiensten op het terrein van pastoraat en spiritualiteit: zijn vermogen om op vele wijzen, in woord en geschrift, tal van mensen binnen en buiten de rooms-katholieke Kerk te inspireren door de boodschap van het Evangelie te verwoorden met een grote openheid voor de hedendaagse pluriforme cultuur en in kritische dialoog met ontwikkelingen in de theologie en andere wetenschappen.’ Begin maart 2003 werd hem een eredoctoraat toegekend door de Georgetown University, Washington DC (VSA), ‘voor het feit dat hij zijn stem krachtig laat weerklinken om zowel individuen als instellingen op te roepen de ethische dimensie niet uit het oog te verliezen in het wetenschappelijk onderzoek en in het handelen in de complexe samenleving.’

Kardinaal Danneels vertegenwoordigde meermaals paus Benedictus XVI bij belangrijke vieringen. Zo was de Belgische aartsbisschop pauselijk gezant bij het millenniumfeest van de Sint-Remigiusbasiliek op 7 oktober 2007 in het Franse Reims. Hij vertegenwoordigde de paus eveneens bij de 1350ste geboorteverjaardag van Sint-Willibrordus op 11 mei 2008 in het Luxemburgse Echternach. In eigen land was kardinaal Danneels pauselijk gezant bij de 75ste verjaardag van de verschijningen van de 'Maagd der Armen' in Banneux, op 31 mei 2008. Zijn laatste jaar was nog bijzonder druk door de organisatie van de Europese jongerenbijeenkomst van Taizé in Brussel, de viering van de 450ste verjaardag van het aartsbisdom en de heiligverklaring van Damiaan.

November 2009

-----------------------------------------------------------------
CURRICULUM VITAE DU CARDINAL GODFRIED DANNEELS
ARCHEVEQUE DE MALINES BRUXELLES (BELGIQUE)

Le Cardinal Godfried DANNEELS est né à Kanegem (Flandre occidentale) le 4 juin 1933, et est l'aîné d'une famille de six enfants. Après son école primaire, il entreprend ses études secondaires au collège Saint Joseph à Tielt (1946 1951). A la fin de ses humanités, il se présente au diocèse de Bruges pour entamer sa formation sacerdotale. De 1951 à 1954, il réside au Collège Léon XIII à Louvain et obtient la licence en philosophie thomiste à l'Institut Supérieur de Philosophie de l'Université Catholique de Lou¬vain. Ensuite, étudiant au Collège belge à Rome (1954 1959), il est ordonné prêtre le 17 août 1957 et obtient un doctorat en théologie à l'Université Grégorienne en 1961.

En 1959, Mgr De Smedt le nomme directeur spirituel au Grand Séminaire de Bruges et professeur de liturgie et de théologie sacramentaire. En 1969, il prend en charge la formation continue des prêtres dans le diocèse et devient professeur de liturgie et de théologie sacramentaire à la faculté de théologie de l'Université Catholique de Louvain (K.U.Leuven). Il assure en même temps le secrétariat de rédaction des Collationes, la revue inter¬diocésaine flamande de théologie et de pastorale. Lors de l'instauration du diaconat permanent dans le diocèse de Bruges, il a la responsabilité d'éla¬borer et de réaliser le programme de formation des nouveaux diacres.

Son activité scientifique se situe spécialement dans le domaine de liturgie. Ses contributions au Dictionnaire de liturgie l'ont fait connaître à l'étranger et ses interventions aux sessions et aux congrès liturgiques en Flandre étaient fort appréciées. En plus, on note son souci de vulgariser au mieux les acquis de la théologie dans des conférences, des articles, des brochures destinés au grand public : la confession, l'onction des malades et le mariage furent autant de sujets qu'il a abordés dans ses publications.

Le 16 novembre 1977, le Pape Paul VI le nomme évêque d'Anvers; l'ordination épiscopale a lieu le 18 décembre 1977. En juin 1978, il est nommé membre de la Congrégation romaine pour la Doctrine de la Foi pour une période de cinq ans. Mgr Danneels était président de la commission inter¬diocésaine flamande pour la liturgie et la pastorale et il représentait le Pouvoir Organisateur auprès du Conseil d'administration de la K.U.Leuven. Comme évêque d'Anvers, Mgr Danneels a consacré son attention à l'accompagnement spirituel des prêtres, des diacres et des animateurs pastoraux de son diocèse, au renouveau spirituel nécessaire et à la collaboration entre prêtres et laïcs. Ses interventions ont fait l'objet de deux publications : "Het is tijd om te hopen" et "Christelijke gemeenschap". Conférencier de talent, il rassembla de vastes publics autour du thème "Religion et santé mentale". A Anvers, Mgr Danneels a écrit trois lettres pastorales : pour l'avent 1978 "Maria in december", pour le carème 1979 "Vasten en bidden, geven en vergeven, een dieet voor de veertigdagentijd", pour Noël 1979 "Het verborgen verdriet, het dienstwerk van de bemoediging".

Le 21 décembre 1979, le Pape Jean Paul II a nommé Mgr Danneels archevê¬que de Malines Bruxelles, pour succéder au Cardinal L.J. Suenens, atteint par la limite d'âge de 75 ans. Selon les statuts en vigueur, l'archevêque de Malines Bruxelles est le président de la Conférence épiscopale belge. Il prit possession du siège le 4 janvier 1980. Selon la coutume, Mgr Danneels conservait sa devise épiscopale "Apparuit humanitas Dei nostri" (Tit. 3, 4) "La bonté de Dieu notre Sauveur pour les hommes s'est manifestée". Cette devise est un plaidoyer pour un humanisme chrétien authentique. Le chris¬tianisme fonde toute son espérance et sa joie dans un Dieu qui s'est fait homme et veut contribuer à l'épanouissement total des différentes dimen¬sions de l'être humain, le religieux, la science, le culturel.

En janvier 1980, le Pape le nommait avec le Cardinal Willebrands comme président délégué du Synode particulier des évêques hollandais, qui se tenait à Rome. Le 15 septembre 1980, il était nommé vicaire aux Forces Armées Belges. En octobre 1980, il participait comme délégué de la confé¬rence épiscopale belge au Synode des Evêques et de 1980 à 1983 il fut choisi comme un des 15 évêques qui font partie du secrétariat permanent du Synode. Il participait également au Synode de 1983 et était relateur du Synode extraordinaire de 1985, convoqué 20 ans après le Concile Vatican II

Après le Synode de 1987, il était de nouveau élu comme membre du secrétariat permanent du Synode.

Le 2 février 1983 il fut créé cardinal prêtre du titre de Sainte Anastasie. Il fut désigné comme membre de la Congrégation pour l'Enseigne¬ment Catholique, de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, du Conseil pour les Affaires Publiques de l'Eglise, de la Congrégation pour le Culte Divin, de la Congrégation pour les Eglises Orientales et du Secrétariat pour les non croyants. En juin 1987, il fut nommé membre du Synode extraordinaire des évêques hollandais.

Du 26 mai 1990 au 28 juin 1999 le Cardinal était également président international de Pax Christi.

2008

------------------------------------------------------------------
CURRICULUM VITAE OF CARDINAL GODFRIED DANNEELS
ARCHBISHOP OF MALINES BRUSSELS (BELGIUM)

Cardinal Godfried DANNEELS was born in Kanegem (Province of West Flanders) on June 4th, 1933. He is the eldest child of a family of six. After elementary school, he went to St. Josef’s High School in Tielt (1946 1951). He presented himself to the diocese of Bruges to be prepared for ordination. From 1951 till 1954 he resided at the Leo XIII College of the Catholic University of Louvain and graduated in philosophy (Masters Degree). After that he was sent to the Belgian College in Rome (1954 1959), was ordained priest on August 17th, 1957 and obtained his DD at the Grego¬rian University in Rome in 1961.

In 1959 Mgr De Smedt, Bishop of Bruges, appointed him as spiritual director at the diocesan theological Seminary of Bruges and professor of Liturgy and sacramental theology. In 1969 he was put in charge of the post ordination training of the priests of the diocese and became professor at the Flemish Catholic University of Louvain, teaching the same subjects as in the Seminary. At the same time he was the editing secretary of "Colla¬tiones", the theological and pastoral inter diocesan magazine for the Flemish dioceses. When the permanent diaconate was inaugurated in his diocese, it belonged to Father Danneels to build and apply an education programme for the new deacons.

His scholarship activity is specially turned towards liturgy. He contributed to the Dictionary of Liturgy which made him known outside the borders, and his contributions at liturgical congresses and sessions were much appreciated. One notes as well his great concern to publicise through lectures, articles and brochures, addressed to the public in gene¬ral, the progress of theology, in such matters as : confession, anointment of the sick and marriage.

On the 16th of November 1977, Pope Paul VI appointed Father Danneels as Bishop of Antwerp. He was consecrated Bishop by his Metropo¬litan Cardi¬nal L.J. Suenens on the 18th December 1977. Bishop Danneels was chairman of the Flemish interdiocesan commission for liturgy and represented the high Episcopal authority at the administrative council of the Flemish Catholic University of Louvain until 1979.

The 30th of October 1979, Pope John Paul appointed him as second delegate chairman together with Cardinal J. Willebrands at the special Synod of Dutch bishops to be held in Rome in early 1980.

In June 1978 he was appointed a member of the Congregation for the Doctrine of Faith and he remained a member till 1996.

On December 21, 1979 Pope Paul II appointed bishop Godfried Danneels as Archbishop of Malines Brussels, succeeding Cardinal Suenens who resigned when attai¬ning the age limit of 75 years. According to the statutes of the Church of Belgium, he also became Chairman of the Conference of the Belgian Bishops. He was canonically enthroned in the Cathedral of Malines on Janua¬ry 4, 1980.

Later that year Archbishop Danneels was appointed Ordinary bishop of the Armed Forces of Belgium.
He represented the Bishops' Conference of Belgium at the Synod held in Rome both in October 1980 and 1983.
In between he was elected as one of the 15 members of the permanent Secretariat of the Synod of Bishops.

On the 2nd of February 1983, Pope John Paul II created Mgr Danneels Cardinal priest of the title Santa Anastasia and appointed him member of the Congregation for Catholic Education. Later on Cardinal Danneels was also appointed member of the Congregation for the Evangelisation of the Nations, the Council for Public Affairs of the Church, the Congregation of Catholic Education, the Congregation of Divine Worship, the Congregation for the Oriental Churches and the Secretariat for the non believers.

In 1985 he was named relater of the special Synod of Bishops, at the occasion of the 20th anniversary of the second Vatican Council.
After the Synod of 1987, he was again elected as member of the permanent Secretariat of the Synod.
In June 1987, he was also appointed as member of the Special Synod of Dutch Bishops.
From May 26, 1990 till June 28th, 1999, the Cardinal was also International President of Pax Christi.

As a bishop, Mgr Danneels's concerns go to the spiritual nurture of his clergy and laity and particularly to the necessary spiritual renewal and teamwork between priests and lay persons.

Like his predecessors, the new titular of the see of Malines is very keen to maintain the ecumenical tradition inaugurated by his great prede¬cessor Cardinal Mercier in the "Malines Conversations" (1921 1926), the first return to the world of dialogue after the tragic separation of the past. Since then, the special links between the Anglican Communion and Malines continue on a regular basis.

Cardinal Danneels is also involved in the Interreligious Dialogue. As co-moderator of the Committee of the European Council of Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL) The European Council of Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL) is a coalition of senior religious leaders of Europe’s historic religions, Christianity, Islam, Judaism with Buddhists, Hindus, Sikhs and Zoroastrians in Europe, who have committed themselves to cooperating for conflict prevention, peaceful coexistence and reconciliation. ECRL is affiliated with the World Conference of Religions for Peace (WCRP)/Religions for Peace International, the world’s largest multireligious organization.

Together with three other European Cardinals, Cardinal Danneels toke the initiative for international missonary congresses in Vienna (card. Ch. Schönborn), Paris (card. J.M. Lustiger), Lisbon (card. J. Da Cruz Policarpo) and Brussels. The congresses want to motivate new mission initiatives all over the world.