Christelijke benadering

Levend water

Kanunnik Herman Cosijns
Secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België

Water op zich is een kleurloze, smaakloze en reukloze vloeistof, eigenlijk tegengesteld aan wat het leven is en toch is water bron van alle leven. Wij zijn geboren uit water. Het vruchtwater in de moederschoot beschermt ons en laat ons groeien om geboren te kunnen worden. Water is essentieel voor ons leven op aarde en gave van God. Maar is water ook in staat om blijvend onze dorst te stillen?

‘Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven’ (Joh 4,13-14).

In de christelijke traditie is het water onlosmakelijk verbonden met de doop, het sacramenteel teken van verzoening met God, die de heilige Geest ons schenkt en die wij in geloof aanvaarden. Tijdens de besprenkeling met water of de onderdompeling in water zegt de voorganger: “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Door de doop worden we leden van de gemeenschap die Christus stichtte, de Kerk.
In de symboliek van het doopwater komt God ons op een bijzondere wijze tegemoet en beloven we om in een goede Geest mee te werken aan de opbouw van de gemeenschap waarin de goede gaven van de Geest zichtbaar worden.
Het gewijd water waarmee een overledene wordt besprenkeld tijdens zijn uitvaart, herinnert ook aan het water van het doopsel.

De Kerkgemeenschap wordt vaak vergeleken met een boot die vaart op alle mogelijke waters. Hier betekent water het leven van elke dag. Een boot draagt een dubbele symboliek die altijd hoopvol is: een boot brengt mensen samen – een van de opdrachten van de Kerk – maar een boot is ook een middel om te ontdekken, om nieuwe contacten te leggen en om het doel voor ogen te houden. We kunnen het op een gevleugelde manier zeggen: “God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden thuiskomt”.

Het water brengt ons ook bij een van de eerste symbolen van de christenen met name de vis (ICHTUS). Christenen leven door het Levend Water en moeten met deze Bron verbonden blijven om te kunnen leven.

Een andere verfrissende symboliek is het Woord dat vergeleken wordt met dauw die uit de hemel neerdaalt en die de aarde drenkt om haar vruchtbaar te maken.

Christus is het levend water en hij draagt zorg voor al onze vragen en noden. Hij is ook het antwoord op elke dorst: onze dorst naar leven, waarheid en liefde. Laten we zorg dragen voor Zijn gaven en in het bijzonder voor het water.


Kanunnik Herman Cosijns
Secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
20.09.2012

20 september 2012